Návod
na aplikaci 1-komponentních polyuretanů vytvrzovaných vzdušnou vlhkostí

Nátěrové hmoty firmy Steelpaint jsou určeny pouze pro profesionální použití.

1-komponentní polyuretany vytvrzují vzdušnou vlhkostí a proto vytvrzovací proces startuje již při otevření plechovky. Upozorňujeme na skutečnost, že plechovky je nutno otevírat opatrně, může dojít k prudkému odskočení víka. Nátěrové hmoty firmy Steelpaint jsou dodávány ve vhodné konzistenci k přímé aplikaci. Ve většině případů proto není nutné ředit originálním ředidlem PU-Thinner. Nátěrová hmota je připravena k použití po krátkém zamíchání. Je nutno se vyvarovat velmi intenzivního míchání, aby se nevmíchával vzduch do nátěrové hmoty a spolu s ním i vzdušná vlhkost. V průběhu aplikace doporučujeme nádobu vždy po odlití nátěrové hmoty vzduchotěsně uzavřít. Při dlouhodobějším přerušení práce je nutno nalít na povrch nátěrové hmoty v plechovce tenkou vrstvu originálního ředidla tak, aby se zablokoval přístup vzdušné vlhkosti k nátěrové hmotě.

Doba zpracovatelnosti otevřené plechovky při teplotě 20-25 oC a relativní vlhkosti 55% činí přibližně 8 hodin.

Způsob aplikace:

Nátěrové hmoty firmy Steelpaint lze nanášet válečkem, štětcem nebo stříkáním. 1-komponentní polyuretany lze nanášet prakticky za všech povětrnostních podmínek při relativní vlhkosti 30% až 98%, případně i na zavlhlé povrchy (stupeň vlhkosti nutno konzultovat se zástupcem firmy Steelpaint), a za venkovních teplot od -10 °C do + 50 °C.

Čištění nářadí:

K čištění nářadí lze použít originální ředidlo PU-Thinner.

Balení:

Nátěrové hmoty firmy Steelpaint se dodávají v plechovkách o obsahu 3 a 10 litrů.

Skladovací podmínky:

1-komponentní polyuretany vytvrzované vzdušnou vlhkostí lze skladovat po dobu 1 roku ve vzduchotěsně uzavřených originálních nádobách - suchých skladech při teplotě 5-30 °C.

Bezpečnostní předpisy:

Nátěrové hmoty firmy Steelpaint mají velmi nízký obsah rozpouštědel, takže nepředstavují významné riziko pro obsluhu. Nicméně je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla platná pro zacházení s nátěrovými hmotami, tj. při práci nejíst, nekouřit, vyvarovat se styku nátěrové hmoty s pokožkou, v uzavřených prostorách užívat vhodný respirátor a odpovídající nucenou ventilaci.

První pomoc:

Při nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte mýdlem a vodou, potřísněný oděv ihned odložte, zasažené oči vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte cca 1/2 l vody a vyhledejte lékaře.